Инвестициите за енергийната ефективност се изплащат за 1-2 години

By Knauf Insulation on August 01, 2016

Повишаването на енергийната ефективност на промишлените сгради, ведно с това на жилищните такива, крие изключителен потенциал както за икономиката, така и за постигане на поставените амбициозни цели за справяне с климатичните проблеми посредством устойчиви енергийни инициативи, разкри наскоро проведено проучване от European Industrial Insulation Foundation (EiiF).

Проучването установи, че само в 180-те одитирани предприя,  всяка година се губят възможни икономии на енергия, възлизащи на 750,000MW/h, допълнени от 500,000 тона ненужно отделен въглероден двуокис, което количество се равнява на годишните емисии на 100,000 автомобила!

Одитът, известен като Проверка на показателите на енергоефективност в промишлеността (Technical Insulation Performance Checks или TIPCHECKS), разкри също, че инвестициите за подобряване енергийната ефективност на промишлените сгради се изплащат за по-малко от една, до две години, което представлява общ потенциал за икономии възлизащ на 23.5 млн. евро!

В резултат на одитите TIPCHECK, общо 75% от одитираните предприятия планират мерки за подобряване на топлоизолацията, или дори вече са предприели такива.

Резултатите от проучването са публикувани в нов доклад - Harnessing The Potential of Industrial Insulation – публикуван от EiiF, създала програмата TIPCHECK, която изследва и обобщава данните от проведените одити.

Barry Lynham, Директор стратегии и комуникации на Групата Knauf Insulation, също член на EiiF, сподели: „Представете си ползите, които бихме могли да имаме, ако бяхме одитирали с TIPCHECK десетки хиляди промишлени предприятия, а не само 180?“

Щяхме да можем да спестим не само милиони, а милиарди евро, щяхме да успеем да намалим своята енергийна зависимост от залежите на горива и да поемем по път, който наистина да повлияе благоприятно върху климатичните промени в цяла Европа и да допринесе значително за по-високата конкурентноспособност на икономиките ни.“

„Същественото в този доклад е, че той доказва възвръщаемостта на инвестициите в изолация в индустрията във основа на реални примери и финансови разчети. Такава информация би трябвало да бъде изискана от всеки един управляващ промишлено предприятие в Европа“.

Dominique Ristori, Генерален Директор направление Енергия в Европейската комисия, допълва: „Проучването показва по категоричен начин необходимостта от стандартизиране на одитите за енергийна ефективност, както и икономическата обоснованост на мерките за подобряване на топлоизолацията на индустриалните сгради, вкл. като средство за намаляване на въглеродните емисии.“

Три конкретни примера в доклада на Eiif

  • В завода ArcelorMittal в Белгия одитът TIPCHECK разкри, че изолацията на клапаните и фланците в зоните с ключова загуба на топлина може да намали разходите за енергия на предприятието с повече от €28,000 годишно, като периодът за възвръщаемост на инвестицията е едва 8 месеца. Сега предприятието е поискало провеждането на допълнителни одити.
  • В завода Suiker Unie в Холандия одитът TIPCHECK показа, че инвестиция в изолация, възлизаща на €84,000, може да доведе до годишни икономии от €37,000, т.е. ще се изплати за 2 години. В момента предприятието въвежда стратегия за по-добра изолация.
  • Одита в рафинерия в Италия доказа, че липсата на изолация на огромен контейнер води до годишни енергийни загуби за предприятието възлизащи на €430,000 годишно. В резултат собственика реши  да изолира единствено покрива, като периодът за възвръщаемост на инвестицията е две години.

За да се запознаете с още конкретни примери и всички резултати от проучването, кликнете ТУК.

euractiv.com