Фасадна стена - вентилируема фасада

Вентилируема фасада

Същността на вентилируемата фасада е в наличието на междинно пространство - слой въздух, свързан чрез отвори с външната среда, за осигуряване на вентилация между външната защитна фасадна облицовка и останалите слоеве.

ВЪНШНА СТЕНА

Външната стена, като един от строителните елементи, от които се състои обекта, осъществява неговата защита. Целта й е:

  • да защити ползвателите на обектите от студ и прекомерна топлина, от атмосферните влияния, проникване на вятър, прах и замърсен въздух;
  • да създаде благоприятни условия за пребиваване, т.е. да осигури добра акумулация на топлина, за да не се нарушава усещането за комфорт при внезапни промени на външната температура;
  • да осигури паропропускливост, за да се избегне кондензация по външните повърхности, както и във вътрешността на сградата;
  • да осигури икономия на топлинна енергия при отопление на помещенията, съответно да намали топлинния излишък в помещенията, които се охлаждат;
  • да осигури пожароустойчивост на обекта;
  • да осигури защита от външен шум;

Загубите на топлина през външните стени стигат до 40% от общите топлинни загуби в неизолираните сгради, поради което особено внимание се обръща на правилния избор и монтаж на топлоизолационни материали.

РОЛЯ НА ВЕНТИЛАЦИЯТА

Основната роля на вентилацията е да отвежда дифузната водна пара, която през зимния период се движи от вътрешните по-топли помещения към външното пространство, да елиминира евентуално получения конденз, както и да намалява загряването на плътната част на стената през лятото, следователно – да осигурява по-добра защита на вътрешните помещения от високите летни температури.

За да се изпълни това изискване, минималната дебелина на слоя за вентилацията трябва да бъде 2 см, а преминаването на въздуха през този слой – безпрепятствено.

Отворите за вентилация (за вход и изход на въздуха), по височината на стената,  трябва да бъдат с минимална повърхност от 50cmна всеки линеен метър стената.

Вентилираният слой може да бъде с дължина една или няколко етажни височини, или в рамките само на височината на парапета (според инструкцията на производителя на фасадния материал). Препоръчва се специална обработка на отворите, за да се избегне проникване на атмосферни влияния, на инсекти и вредители във вентилационното междинно пространство.