LEED стандарт

USGBC (US Green Building Council) е организация с идеална цел на водещи фирми от всички сектори на строителната индустрия, основана през 1993 година, която сега има  над двадесет хиляди членове. Този съвет  насърчава и дава възможност за икономическа и екологична устойчивост, като информира и насочва обществеността към зеленото строителство. С тази цел е създаден LEED standard, съкратено от Leadership in Energy and Environmental Design, който дефинира разпоредбите за устойчиво строителство от гледна точка на изразходване на енергия и природни ресурси, обществена отговорност и бизнес интереси.

USGBC е създател на глобалната международна мрежа GB съвет. В рамките на националните  GB съвети по целия свят са създадени независими сертификационни органи GBCI (Green Building Certification Institute), които оценяват ключовите характеристики на сградите, свързани със здравето на хората и опазването на околната среда, спрямо този стандарт. GBCI също така провежда обучение и акредитация за професионалисти.

Съществуват три нива на акредитация: 
•    програмата за основно обучение дава звание Green Associate;
•    специализация за определена система за оценка – звание Acredited Professional;
•    специалисти, със специален принос, се акредитират като LEED Fellow.


LEED стандартът предвижда девет системи за оценка, които са определени от типа обект, проектиране, поддържка и експлоатация на съществуващите сгради.

Системите имат еднаква структура, но в техните рамки се разглеждат различни специфични въпроси, които се отнасят към дадена типология. Изключение правят системите за оценка на еднофамилни къщи и за проектиране на обекти, които имат и допълнителни категории.


Сертификацията е на базата на шест ключови категории:

Sustainable Sites - SS (устойчиви строежи/парцели) – подразбира се избора на терен (напр. greenfield ili brownfield) и отношението към терена по време на строежа. Системата на оценка е такава, че не поддържа greenfield инвестициите, сградата трябва да има колкото се може по-малко влияние на екосистемата и водните потоци, насърчава проектирането  на зелените площи съобразно местните условия, контрола на атмосферни води, намаляване на ерозията на почвата, светлинното замърсяване, контрола на ефекта на горещия остров (heat island) и замърсяването, вследствие на строителството.

Water Efficiency - WE (разход на вода/водна ефективност) – сградите са главните потребители  на питейна вода. Целта на тази категория е да насърчи усилията за икономично изразходване на водата в сградата и около нея: използване на уреди, които пестят повече вода по отношение на други, внимателен избор на растителността и системите за напояване.

Energy & Atmosphere - EA (енергия и атмосфера) – според данни на Министерство на енергетиката на САЩ, сградите в тази страна използват 39% от общата енергия и 74% от произведената електрическа енергия годишно. Тази категория  прилага широк спектър от стратегии за спестяване на енергия: отговорно проектиране, прилагане на ефективни решения, употреба на чиста енергия, производство на енергия на самия обект...

Materials & Resources - MR (материали и ресурси) – през време на строителството и експолатационния живот  на сградата остават много отпадъци  и се използват големи количества материали и суровини. Тази категория стимулира избора на използване на устойчиви материали и транспорт, насърчава  намаляването на отпадъците, повторна  употреба и рециклиране на продуктите, и взема под  внимание намаляването на отпадъци по време на тяхното производство.

Indoor Environmental Quality - IAQ (качество на вътрешната среда) – Агенцията за защита на околната среда в САЩ - EPA (U.S. Environmental Protection Agency) оценява, че Американците прекарват около 90%  от своето време в затворени помещения, където качеството на въздуха може да бъде много по-лошо от качеството на външния въздух. Наред с насърчаването на подобряване на въздуха вътре в помещенията, тази категория стимулира и осигуряването на естествено осветление, както и подобряването на  звуковите  характеристики на сградата.

Locations & Linkages (локация и свързаност) - LEED за къщите (LEED for Homes) е установил, че тяхното голямо влияние върху околната среда идва от самата локация и тяхната връзка с общността (големите предградия в САЩ са свързани с града - банки, магазини, училища, работни места и т.н., чрез използване на индивидуален автомобилен транспорт). Точки от тази категория насърчават строителството на жилищни сгради далече от чувствителните екосистеми,  преди всичко на парцели, които вече са били подготвени за тази цел. Така че най-голям брой точки ще получат къщите, които са изградени в близост до съществуващата вече инфраструктура, и тези, които дават възможност за използване на пешеходните пътеки, физическа активност и времето, което прекарваме навън.

Awareness & Education (съзнание и обучение) - LEED за домове е рейтингова система (LEED for Homes), която смята,че някое домакинство е наистина зелено тогава, когато хората, които го представляват се трудят да постигнат възможно най-голям ефект за достъпни зелени решения. Точките от тази категория подтикват изпълнителите и търговците на недвижими имоти да осигурят на собствениците необходимата подготовка и инструменти, както и на наемателите и помощния персонал, който се грижи за поддръжката. Това ще им бъде необходимо, за да разберат какво е това, което прави една къща  зелена и как напълно да използват всичко онова, което е вградено в нея, по начина, както е предвидено.

Innovation in Design - ID (иновации в дизайна) – тази категория дава допълнителни точки за проекти, които включват иновационни технологии и стратегии, които ще подобрят характеристиките на сградата в такава степен, че да се превъзмогне всичко онова, което се изисква за получаване на точки в другите  категории на  LEED сертификации, или в тях дори и не са посочени. Тук също се  получават точки  и включване  на LEED  акредитирани професионалисти в екипа на проектанти, за да се осигури цялостен подход във фазата на проектиране.

Regional Priority - RP (регионален приоритет) – местните канцеларии USGBC са идентифицирали най-важните теми във връзка с опазването на околната среда за всеки регион в САЩ , и шест LEED точки са достъпни за тези проекти, които са обърнали внимание точно на тези теми. 


Всяка категория се състои от предпоставки и кредит.

Предпоставките са стратегии, които трябва да се включат, за да се достигне основната степен на сертификация, a кредитите са опционални стратегии за постигане на определено ниво. Тези кредити, които се отнасят до директното влияние на  обкръжението и  комфорта на обитаване  имат по-голяма тежест. Сумата от получените точки в рамките на всичките шест категории определят нивото на сертификация, което  свидетелствува за резултатите от изпълнението на сградата в условията на екоустойчивост.

Устойчивият строеж и локацията са основа за устойчивостта на сградата или на населения район. За устойчиви се смятат brownfield локациите – изоставените терени , които са строително обновени, както и лесно достъпните локации, в резултат на което е намалена необходимостта от ползване на транспорт, а така също е намалено замърсяването на въздуха с въглероден двуокис. Сградите, които имат сертификация LEED трябва да имат минимално влияние върху прилежащата територия. Ефективност  при разхода на вода според LEED стандарта се постига чрез стратегии за намаляване на разхода на питейна вода. Поради това се насърчава приложението на системи за рекуперация (обновяване) на дъждовната вода, която след това се използва като техническа вода, или вграждането на смесители с регулатори за оптимално изразходване на вода. 

Енергия и атмосфера е категория, която изисква използването на обновяеми източници на енергия, на слънчевата и геотермалната енергия, на биомасата и силата на вятъра. Спестяването на енергия започва с намаляване на количеството енергия, която сградите използват, и то чрез пасивни биоклиматични стратегии – поставяне съседните сгради така, че да се изолират една друга и чрез оптимална ориентация при проектирането на населените места; или с дизайн  на обвивката на ниски топлинни трансмисии и с помощта на рационализация на големината на сградата. Използвайки енергията пестеливо, възможно е да се намалят значително разходите, и същевременно се  редуцира емисията на CO2 в атмосферата. С LEED стандарт се усвоява голям брой точки за използване на чистите форми на електрическата енергия (от обновяемите източници), които могат да генерират  системите  на самата сграда, например  инсталирането на фотоволтаични клетки или трафо централа, която да снабдява сградата. Материалите и ресурсите, които се използват при строежа, трябва да бъдат естествени и възобновяващи се в срок от десет години.

Стандарта препоръчва рециклирането, било то използване  на рециклирани материали или възможност за повторна употреба на продуктите, защото така се намалява замърсяването на околната среда със строителни отпадъци.  Също така, използването на местни материали  (които са от райони до 800 km) се награждава в системата LEED заради намаляване необходимостта от транспорт. Под  качество на условията за обитаване  се подразбира,   обстановката вътре в сградата да е проектиран така, че да има адекватна слънчева ориентация и да оптимизира  топлинния и акустичния комфорт за обитателите. 

Стратегията за качествен въздух в помещенията са вентилационните системи, свързани със сензори за CO2  и с ефективни въздушни филтри. За удобството на обитателите е важно да се възпрепятства проникването на влага още през време на строежа, да има топлинен и акустичен комфорт и рационално осветление на база максимално използване на дневна светлина. На практика прилагането на LEED предписанията е показало, че подобреното здраве и продуктивност, за по-дълъг период, може до голяма степен да възвърне  разходите по строежа.  Качествените и здравословни условия на обитаване повишават продажната стойност на сградата и намаляват риска от отговорност на собственика.

Иновация в проектирането е LEED категория, която насърчава използването на иновационни строителни технологии от най-добрите примери в практиката. В това се включват, например, технологичните идеи за намаляване потреблението на вода от стандартната норма от 40%, количеството на строителния отпадък не повече от 75% или технологии, които дават възможност за повече от 75% дневна светлина. Целта на специалното остойностяване на новите идеи е сегашните иновации да станат стандарт в бъдеще.

Регионални приоритети са установени според  местните екологични проблеми и възможностите за използване на ресурсите.

Първата стъпка на сертификацията е регистрация на проекта, с която се изказва намерение проектът да бъде подложен на процес за оценка. Във фазата на подготовка за подаване на искането се събира документация, която потвърждава за LEED предусловия и кредити, които е избрал подателят, а след това се представя на LEED Online портала. След регистрация  на иска следва предварително разглеждане в рамките на което от кандидата може да се търси допълнителна информация и пояснения. Последната стъпка е издаване на съответният сертификат, за което кандидатът има право на жалба.

В съответствие с изискванията на LEED стандарта, за всяка сграда се прави оценка по всичките пет основни категории и две допълнителни и, за да може да бъде сертифици-рана една сграда, тя трябва да събере  минимум 40 точки. Основното ниво на сертификация  изисква от 40 до 49 точки, Silver ниво изисква от 50 до 59, Gold ниво изисква от 60 до 79, a Platinum от 80 точки нагоре. Максималният брой точки е 100 + 10.


Един от архитектурните примери между LEED Platinum сертифицирани сгради е седалището на корпорацията Genzyme за микробиологични изследвания в Кембридж, САЩ, с проектантския тим Behnisch Architekten. Genzyme център се намира на някогашната brownfield локация в близост до други изследователски центрове. Тази дванадесет етажна сграда е проектирана на принципа „отвътре-навън“ и е с концепция като вертикален град със обществени пространства и вътрешни градини между индивидуалните работни пространства.

Стълби и мостове свързват работните единици и салони, което подтиква към  взаимодействие и комуникация  между работещите. Етажите са атипични, всеки е различно оформен,  изтъква се  централното пространство на атриума. Просторното и технологическо решение в категорията условия за обитаване е осъществило високо качество и най-голям брой точки в сертификацията. Широкият план дава възможност на потребителите за  широк поглед към вътрешния и към външния простор и постоянен контакт с капризните промени на природата.

Цялата сграда е осветена с дневна светлина, която идва през стъкления покрив над  атриума и обвивката на сградата, така че всички работни единици са природно осветени. Система от хелиостатични и фиксирани огледала, окачени под покрива на атриума, контролира проникването на слънчеви лъчи и подобрява нивото на осветление. Внимателно филтрираната светлина след това се дисперзивно разпръсква по вътрешността на обекта, отразявайки се в рефлекторната повърхност на абажура и LED light wall-a от към  южната страна на атриума. Абажурът съставен от гроздове, движещи се призматични плочки на тънки висулки, приличащи на нишки, е окачен на стъкления покрив на атриума.

Вибрациите на светлината и цветовете в резултат на въртенето  на единични елементи на абажура е истински показ на динамиката на светлината. Металните панели и стъклените огради на галерията в съчетание с абажура и  светлинната стена дават възможност за пренасяне на светлината тринадесет етажа надолу – чак до партера.

Контролираното проникване на дневната светлина и естествената вентилация допринасят значително за качеството на вътрешната околна среда. Защита от прекалено затопляне и слънце може да се регулира частично за всяко работно място. Чрез отваряне на прозореца с двоен стъклопакет на фасадата автоматично се изключва климатикът, който е наблизо.

Вентилацията се контролира чрез интелигентна система на управление BMS (Building Management System), а когато прозорците са затворени, качеството на въздуха и необходимият прилив на пресен въздух се контролира от сензорите за въглероден двуокис. В пространството на атриума през отворите, които освежават обекта, се усеща непрекъснат приток на светлина и въздух, който се движи подобно като във вентилационен канал.

Обитателите на  сградата на  корпорация Genzyme я чувстват като пространство, което дава оптимални условия за работа. Тази сграда представлява пилотен проект за приложение на екологичните концепти в дизайна на работните помещения, който за строителната индустрия е пример по отношение на анализиране икономическите и екологични устойчивости и възможности  както за проектанта, така и за потребителя.

Качеството на проекта е в съответствие с приложимите цялостни решения, които задоволяват стандарта от всички аспекти. Интегрираното проектиране и координацията в процеса на създаване  на обекта, което стимулира LEED стандарт, постига създаването на хармонична сграда.

Интеграцията на обекта, която изпълнява критериите за зелена сграда в публичното пространство и общност е специфичност на LEED протокола по отношение на други стандарти за устойчивост.

Доказана е важността за обучение и осведоменост на крайните потребители за да може при използването да бъде постигнато максимално постижение  на зелените характеристики на жилищните обекти. Специално внимание е отделено на аспекта просторна свързаност и достъпност на локацията. Насърчава се планирането и строителството, които са в съответствие с градоустройствената инфраструктура и намаляват необходимостта от използването на транспорт, което обхваща две цели: нуждите  на самите потребители и опазването на околната среда.

Всичко това говори, че LEED е обширно и  закономерно разработена система, чието последователно приложение заслужено дава резултати за устойчивост на сградите.

Списание „Амбиенти“, текст: Ива Павлович, дипл.инж.арх.


 


HQE схема за сертификация

Пет основни принципа – цялостен подход, адаптивност, най-добро изпълнение, техническа експертиза и прозрачност в работата - правят HQE схемата за сертификация специална.Още...


BREEAM стандарт

Протоколът определя стандартите за най-добра практика в устойчивия дизайн и критериите, които са използвани при оценката на екологичните и енергийните показатели на сградите.Още...


DGNB стандарт

Стандартът еднакво оценява всяка фаза на жизнения цикъл на сградата, от проекта до готовия обект по идентични критерии, и съгласно различните профили на потребителите на тези сгради.Още...

  

Върнете се в началото