HQE схема за сертификация

Certivéa е филиал на научно-техническия център по строителство CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment) и една от водещите международни организации за сертифициране на търговски сгради според схемата за сертификация HQE (High Quality Environmental).

Учредител е на Съвета за зелено строителство на Франция (FrGBC), а като активен член на международната организация Съюз за устойчиво строителство (SB Alliance) участва в развитието на френски професионални кадри от тази област на национално и международно ниво. Основната ѝ дейност е сертифициране, но освен това тази организация има мисията да припознае и насърчи най-добрите практики в зеленото строителство и експлоатацията на обектите, както и да съгласува интересите на всички заинтересовани страни (строители, мениджъри, инвеститори…) в сферата на недвижими имоти.

Още през 1996 година асоциацията High Quality Environmental създава едноименната схема за сертифициране на зелено и устойчиво строителство, която е приета от Съвета за зелено строителство на Франция. Петте основни принципа – цялостен подход, адаптивност, най-добри показатели, техническа експертиза и прозрачност на дейността правят схемата за сертификация HQE специална.

Цялостен подход при сертифициране предполага именно включването на различни критерии, които поставят на фокус природната среда и потребителите, като ги третират равноправно. Това дава възможност за сближаването на интересите на всички заинтересовани страни (инвеститори, наематели, собственици…) и на целите, свързани с околната среда, в процеса на създаване на подходящата обстановка. Критериите са за всяка фаза (оценка на всяка фаза) от жизнения цикъл на един обект. Прилагат се от момента на неговото проектиране до управлението му и дават възможност за припознаване и прилагане на подходящите мерки за намаляване на отрицателното въздействие в/у околната среда.

Със удовлетворяването на критериите се отговаря на архитектурните, техническите и икономическите изисквания на пазара, т.е. на собственика. Това, че решенията не са нито шаблонни, нито наложени, а са резултат на избор в съответствие с определен контекст, се доказва и от принципа за адаптивност на схемата за сертифициране HQE.

Критериите са достатъчно общи, за да има възможност да бъдат адаптирани спрямо различните културни и климатични области и националните законодателства на различни страни, без риск това да повлияе негативно на крайния резултат. В процеса на сертификация на даден проект съществуват многобройни предварителни условия, каквото е спазването на местните законови норми, които трябва да бъдат изпълнени. За да бъде постигнат минимумът от показатели, проектът трябва да отговаря на най-малко седем от общо четиринадесет критерия. Проект, чиито характеристики биват оценени с гранични стойности, се обозначава като минимална профил система. 

Методите на оценка на показателите принадлежат към ново поколение индикатори, съвместими с международните стандарти, които се препоръчват от страна на Sustainable Building Alliance (SBA) и Европейския комитет за стандартизация CEN TC 350. Тази кореспонденция гарантира качеството, а универсализирането на критериите прекрачва бариерите на международния пазар.

Схемата за сертифициране HQE е твърдо базирана на достиженията на науката и технологиите, и върху синергията на знанията на специалисти от областта на строителството и пазара на недвижими имоти. Техническата експертиза на организацията Certivéa развива и отделни международни системи за екологични характеристики на обекти от сферата на услугите, както и специални референтни системи за тяхното управление.

Прозрачността на дейността на сертификационния орган Certivéa се гарантира от одитор или одиторска комисия, която е независима от подателя на искането за сертификация и е ангажирана от страна на организацията Certivéa, и той/тя безпристрастно оценява всички фази на проекта, за който е подадено заявлението. Решението за връчване на сертификата се взема от Certivéa, заедно със съгласието на специален орган, съставен от строителни експерти, инвеститори, наематели и други заинтересовани страни.

Сертификацията HQE обхваща всички типове нежилищни обекти– като се започне от бизнес сгради, индустриални, здравни, учебни и се стигне до търговски обекти и хотели. Четиринадесетте критерия, върху които се основава тази схема за сертификация, обхващат две по-широки теми свързани с устойчивото развитие: контролиране на въздействието на строящата се среда върху природата и създаване на приятна обстановка в закритите пространства.

Според тази схема за сертификация строителството бива оценено като екологосъобразно в зависимост от взаимодействието между самата сграда с обкръжаващата среда, но и като се вземе предвид степента на влияние на строителната площадка върху околната среда в процеса на строителство, както и изборът на използваните материали и системи.

Това означава, че още от първите дейности на терена до събарянето или реновирането на обекта, трябва да се предотврати замърсяването на водните ресурси вследствие седиментация и ерозия на почвата, както и нарушаването на местните екосистеми, вследствие лошите характеристики на материалите и конструкциите, ускоряващи прекомерното нагряване и емисиите на CO2.

Еднакво важно е и управлението на сградата: управлението на енергията, водата, поддържането и контрола върху отпадъците в процеса на ползване. Когато става дума за ефективно използване на водата, тези критерии ще бъдат изпълнени чрез прилагане на система за отделяне на питейната от вода от водата за напоителните системи и съоръжения, като по този начин се намалява възможността от замърсяване на водните ресурси. Устойчивото управление е подпомогнато и от системи, които генерират енергия от възобновяеми източници.

Здравословната и комфортна обкръжаваща среда за обитателите на сградата е цел, която се постига чрез анализ и оценка на факторите за санитарна сигурност на водата, въздуха и почвата, както и с оценка на звуковия, визуалния и обонятелния комфорт. В този смисъл се фаворизират пасивните методи на защита от вятър и шум и постигането на естествена вентилация в рамките на архитектурното решение.

Тези критерии са вградени в схемата за сертификация HQE и са групирани в четири категории: еко строителство (отнася се за околната среда), еко мениджмънт (отнася се за енергията, отпадъчната вода и поддръжката), комфорт и здраве на клиента. В рамките на тези категории отговорът на всеки критерий се оценява поотделно, сравнява се с успешните практики и в съответствие с това във всяка фаза на проекта се получава оценка bon - B или tres bon performance – TP (добри или най-добри характеристики).

Категоризацията служи за опростено представяне на комплексните характеристики на сградата в Паспорта за устойчиво строителство. Паспортът е общ документ, приложим и по отношение на други стандарти, така че дава възможност за сравняване на различни сертификати и съдържа обща описателна оценка на всяка категория критерии. Категориите могат да получат най-много четири кредита, пиктографски обозначени със звезда, а чрез общия им брой се получава общата оценка за устойчивост на сградата. Оценките в паспорта са: bon (до 4 кредита); tres bon (5 до 8); excellent (9 до 11) и exceptionnel (за повече от 12).

Majunga Tower на архитект Жан-Пол Вигие (Jean-Paul Viguier) е пример за обект, чийто паспорт за устойчивост е с оценка exceptionnel/изключителна/. Асиметричната кула е съставена от три допрени една до друга нагънати форми, издигащи се от градския оазис – парка под платото Esplanade de la Défense в Париж. Впечатляващият силует на Majunga Tower с нейните четиридесет етажа, издигащи се над нивото на платото, се забелязва отдалеч.

Преливането на отделните повърхнини на стъклената фасада се нарушава от случайни прекъсвания – лоджии, обгърнати от обвивка, така че да обхващат два етажа. Чрез тези вдлъбнатини, облагородени със зеленина, се осъществява взаимното проникване между вътрешното и външното пространство, дори и на най-високите етажи, на които, освен небето, липсва какъвто и да било контакт с природата. Зеленината и разнообразието от гледки придават особено качество на обществените и частните зони, организирани около лоджиите. Благодарение на това архитектурно решение, позволяващо по-дълбоко проникване на светлината в сградата и абсорбиране на шума, критериите за звуков и визуален комфорт са оценени с най-високата ТР оценка, а обонятеления комфорт – със задоволителната оценка В.

Благоприятната температура и сравнително влажният въздух, постигнати благодарение на двойната обвивка, са възнаградени с още една оценка ТР за хигрометричен комфорт. Сборът от тези отлични оценки, преведен на езика на паспорта за енергийна ефективност е: максимален брой кредити в категорията за потребителски комфорт.

Двойната фасада е защитена от поривите на вятъра, които са особено силни на по-високите етажи. Като се има предвид, че така се намалява инфилтрацията на външен въздух, по този начин значително се намаляват изискванията за отопление през зимата и за охлаждане през лятото на вътрешното пространство, а разходът на енергия се намалява. В категорията еко мениджмънт , т.е. ефективно потребление, решението донася три от четири възможни кредита. Критериите за опазване на околната среда, контрол върху водата и контрол върху отпадъците възникнали в процеса на експлоатация, получават средни оценки, докато управлението на енергията е критерият, който е изпълнен в най-голяма степен.

Основната повърхнина с подвижни прозорци и външната обвивка от стъкло с нисък коефициент на пропускливост, посредством интегрирана система за слънцезащита, формират междинното пространство с широчина два метра, прекъсвано от междуетажни конструкции на всеки два етажа. Освен че осигурява циркулацията на въздух, благодарение на своя обем междинното пространство има и друга функция – през него преминават и основния поток от хора. В категорията еко строителство също е постигнат максималният брой кредити.

Вградените качествени материали и оборудване с дълъг срок на експлоатация  намаляват нуждите от ремонт или подмяна. Покриването на критериите за въздействие на сградата и строителната площадка върху околната среда е получило средна оценка GPA. Нивото с каскадна градина представлява обществено пространство, което освен приятно за обитаване, същевременно намалява Ефекта на градски топлинен остров (Urban Heat Island Effect) и омекотява въздействието на сградата върху обкръжаващата околна среда.

Кулата Маджонг е пример за архитектура, която в еднаква степен следва творческите насоки на експресивния съвременен дизайн и на устойчивото строителство.

Сертификатът HQE не само гарантира т.нар. зелена стойност на недвижимия имот, но и донася привилегията да се ползват специални фондове. Тези ползи, както и фактът, че процесът на сертификация е ефективен и ускорен, тъй като започва още от най-ранната фаза на планиране на инвестициите, карат мнозина инвеститори, мениджъри, занимаващи се с недвижими имоти, консултантски и надзорни организации да прилагат схемата за сертификация HQE. Норман Фостър (Norman Foster), Жан Новел (Jean Nouvel), Жак Ферие (Jaques Ferrier), Кристиян дьо Порзампар (Christian de Portzamparc), АСАР Архитектс (ASSAR Architects) са само някои от известните архитекти, чиито проекти са получили HQE сертификати. Доказателство за това, че тази схема за сертификация се приема добре, са както 500 000 сертифицирани обекта, така и както и другите, които все още са в процес на сертификация, което прави общо 11 милиона сертифицирани квадратни метра.

HQE не посочва решения – целта ѝ е да идентифицира потребностите на заинтересованите страни и да оцени и сравни възможните решения, за да бъде избрано най-доброто.

 

Списание „Амбиенти“, текст: Ива Павлович, дипл.инж.арх.


 


LEED стандарт

В този стандарт присъстват девет системи за оценка, които са дефинирани според сградната типология, проектирането и поддръжката и експлоатацията на съществуващите сгради.Още...


BREEAM стандарт

Протоколът определя стандартите за най-добра практика в устойчивия дизайн и критериите, които са използвани при оценката на екологичните и енергийните показатели на сградите.Още...


DGNB стандарт

Стандартът еднакво оценява всяка фаза на жизнения цикъл на сградата, от проекта до готовия обект по идентични критерии, и съгласно различните профили на потребителите на тези сгради.Още...

  

Върнете се в началото