Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

.

100% безвъзмездна финансова помощ

по Програмата за енергийна ефективност

.

Всички важни моменти, които трябва да знаете,

за да получите безплатно финансиране по Програмата

 


Стартиралата наскоро Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради цели намаляване на енергопотреблението на домакинствата, и в резултат -  чувствителна икономия на разходите им за отопление през зимата. След техническо обследване и обследване за енергийна ефективност на сградите, кандидатстващи за саниране по програмата, се съставя план за енергоспестяващи мерки за всяка конкретна сграда. Такива мерки, напр., са поставянето на външна топлоизолация на цялата сграда, подмяна на дограмите, инсталиране на ВЕИ (соларни панели), ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части, съпътстващи строително-монтажни дейности и др.

През 2015г. финансирането на тези мерки е напълно безплатно за собствениците на апартаменти в сградата, като дейностите по цялостното техническо и финансово администриране на програмата, влючително договарянето с изпълнители и разплащането с тях, се осъществява от съответната Община. Всички 265 общини в България участват в Програмата. Общините избират и фирмите-изпълнители по Програмата по реда на ЗОП.

Координатор по Програмата е Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Кандидатстването за финансиране по Програмата ще бъде постоянно в рамките на 2 години: 2015 – 2016 г., до изчерпване на финансовия ресурс по програмата, като на този етап е предвиден бюджет от 1 млрд. лева за финансиране санирането на одобрените по Програмата сгради.

 


            


Кой може да участва за финансиране по Програмата?

Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство), ППП (пакетно-повдигани плочи), ЕПК (едроплощен кофраж), пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обектa с жилищно предназначение.


 


Как се кандидатства за финансиране по Програмата за енергийна ефективност?

       За участие в Програмата е необходимо да се учреди и регистрира сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост от собствениците, притежаващи не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части в сградата.

       Сдруженията на собствениците се създават единствено и само за целите на получаване на безвъзмездната финансова помощ по програмата.

       Трябва да има 100% съгласие на собствениците, за да се обнови самата сграда и да се изпълнят необходимите дейности по нея, както и да се осигури достъп до всички жилища.

       Ако няма съгласие на всички собственици, няма да може да се изпълни самото обновяване на сградата.

По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Това означава, че постигнатият специфичен годишен разход на първична енергия след санирането на сградата, трябва да бъде не повече от 240 kWh/m2 годишно.

 


Какви са стъпките за кандидатстване по Програмата?

Стъпка 1

Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.

Стъпка 2

С протокол от общото събрание Сдружението взима решение да осигури достъп до всички обекти/апартаменти в сградата. В протокола също така се дава съгласие за изпълнение на дейностите, предписани от техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, взема се решение за кандидатстване и за сключване на договор между Сдружението и общината - попълват се документи по образец.

ВАЖНО! Когато Сдружението не е учредено от всички собственици, нечленуващите собственици заявяват съгласието си с отделни декларации по образец.

Стъпка 3

Сдружението на собствениците подава заявление за интерес и финансова помощ в общината по местонахождение на сградата – попълват се документи по образец.

ВАЖНО! Ако има регистрирани сдружения на блок-секции в сградата, всички подават ЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ!

Стъпка 4

Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.

Стъпка 5

При одобрение на сградата се сключва договор между Сдружението и общината по образец, с който се дава мандат на общината, в лицето на кмета, да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяваването.

Стъпка 6

След сключването на договора между общината и Сдружението, общината от името на Сдружението сключва договор за целево финансиране с ББР и областния управител по образец.

 

Няма скрити рискове за собствениците!

       Неплатените сметки не са пречка за регистрация на Сдружение на собствениците и за участие в Програмата.

       Сдружението на собствениците няма правомощие да се разпорежда с имуществото на собствениците на жилища в сградата, която  ще кандидатства по Програмата.

       Остъклените балкони ще бъдат  вписани в цялостната визия на сградата. Вече направена частична изолация на апартаменти преди старта на програмата ще бъде запазена, ако отговаря на изискванията за постигане на необходимия клас енергоефективност на цялата сграда и може да се впише визялно в цялостния проект.Необходимите документи за участие в Програмата и Методически указания към нея може да изтеглите оттук:

http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117


Отговори на различни въпроси, свързани с Програмата, прочетете тук:

http://mrrb.government.bg/AQ%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%2012022015%20.pdf