DGNB стандарт

DGNB - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen е нестопанска и  неправителствена организация. Структурата на тази организация се състои от борд на директорите и административни секции. С всички дейности и програми са ангажирани работни групи, експертни групи и комисии.

Съветът за устойчиво строителство на Германия е създаден през 2007 година и днес обединява над хиляда членове от секторите на строителството и недвижимите имоти, индустрията и производството, мениджмънта и публичните компании, неправителствените организации, науката и институциите за тестване.

Целта на Съвета е обмяна на опит, експертиза и обучения, повишаване на информираността на обществото относно необходимостта от устойчиво развитие и зелено строителство.

В усилията си за насърчаване на устойчивото развитие Съветът реши да се разработи система за сертифициране специално на екологично и икономически ефективни сгради, които пестят ресурси, като по този начин предлагат пълни удобства на потребителите, и това е системата DGNB.

Съветът представлява регулаторен орган, който извършва оценка на документацията и издава сертификати на обектите, които отговарят на нивата на съответствие със стандарта, въз основа на комплекс от критерии и система на точкуване. Също така, в сътрудничество с многобройни експерти, Съветът е развил допълнителни начини за подпомагане в процеса на оценка на обектите и е изградил база данни за строителните продукти, които задоволяват/отговарят на критериите на стандарта. Съветът Организира Академия за образование и провежда обучение и връчване на лицензи за лицата, които участват в процеса на сертификация на обектите. Всяка година Съветът организира конференции, търговски изложения и пилотни проекти, посредством които промотира и обогатява знанията в областта устойчивото строителство.

Представяне

В началото на 2008 година Съветът за устойчиво строителство на Германия представя своя стандарт за сертифициране на зелени обекти. Стандартът DGNB включва най-пълен набор от критерии за устойчивост, които го открояват сред останалите познати стандарти за сертифициране на зелени обекти. Стандартът третира еднакво всяка фаза от жизнения цикъл на сградата, от проектирането до готовия обект, според идентични критерии и в съответствие с различните профили на обитателите на тези сгради. Стандартът реагира на бъдещите технологични и социологически промени и се адаптира спрямо климатичните, строителните, законодателни и културни особености на други страни. Също така той е много гъвкав и позволява сертифициране на обекти, които са сравними на местно и международно равнище, съпоставяйки международните версии на стандарта с регламентите на ЕС и ESUCO (Европейска база за устойчиво строителство). Компаниите или отделните инвеститори, получили сертификат за собствеността си, позиционират по друг начин своето излизане на пазара. Много общини и области се нуждаят от стабилна основа за реализирането на целите на устойчивото развитие, което стандартът DGNB позволява, чрез създадените нови профили на обитателите от градските райони. Когато става дума за първо сертифициране за областта, международното сертифициране на проекти за градско развитие се възлагат на Германия, Люксембург и Швейцария. 

Характерна особеност на протокола е комплексният подход, както и фокусирането върху икономиката. Независимо дали става дума за нова сграда, за вече съществуващ обект или проект за реконструкция и модернизация, за отделни сгради или цели квартали, системата за сертифициране обхваща всички основни аспекти на устойчивите сгради.

Разпределен е по следния начин: жизнена среда, икономика, социокултурен и функционален аспект, технология, производствен процес и местоположение на строителната площадка на обекта. Оценките на първите четири области имат еднаква тежест в рамките на стандарта DGNB. Принципите на устойчивост на някой обект имат еднаква стойност както и неговата икономическа възвръщаемост, т.е. оценката на разходите в течение на целия жизнен цикъл на обекта. 

DGNB обединява, обучава и информира участниците в зеленото строителство. Съществуват DGNB Академия, DGNB навигатор като иновативна платформа на интернет база за строителните продукти, както и годишни конференции и търговски изложения, които се организират от Съвета. Академията е създадена с цел обучението на всички участници в процеса на строителство, като се започне от собствениците на обекта и се стигне до архитектите, инженерите, изпълнителите, предприемачите, търговците и брокерите, както и студентите. Академията е разделена на три сегмента: първият е за базово запознаване със устойчивото строителство; следващият сегмент е посветен на стандарта за сертифициране DGNB, под формата на задължителни курсове по системата и курсове за напреднали и за новите потребителски профили,а третият предлага знания за специфични области чрез семинари и програми за обучение на място.

Модулна система на обучение

Модулната система за обучение на курсисти е разделена на три нива: за DGNB Consultant, Auditor или Registered Professional.

Първото ниво е DGNB консултант. Обучението се състои от три модула, в които участниците придобиват основни знания и се запознават с критериите на стандарта. Второто ниво на обучение представлява надграждане на вече придобитите знания от първото и заедно с допълнителния модул с практически знания и семинар се придобива позицията на DGNB одитор. Одиторите могат да бъдат специалисти и инженери от областта на техническите или природните науки, или икономисти с дългогодишен опит в областта, след изследвания и работа по зелени проекти. Одиторът е ключовата фигура в процеса на сертифициране. Той представлява връзката между Съвета и проектантския екип, и може да съветва екипа през цялата фаза на проектиране и строителство. Третото, най-високо ниво е регистрираният специалист.

Стандартът DGNB е предназначен за оценяване на различни видове обекти, групирани според профила на потребителя. Схемите, които са достъпни в рамките на сертифицирането според стандарта DGNB за съществуващи обекти са бизнес сградите и административните сгради. За модернизация са бизнес сградите, административните сгради и търговските центрове, както и обектите за търговия на дребно. Към новите сгради спадат учебните заведения, офиси и търговски сгради, смесени градски квартали, центрове и обекти за търговия на дребно/търговски обекти/, супермаркети, хотели, промишлени обекти, болници, лаборатории, обществени сгради и жилищни сгради.

Според стандарта DGNB съществуват няколко етапа, които трябват да се преминат в процеса на сертификация на обекта. Фазата на развитие на проекта позволява да се събере предварителната документация и да се получи предварителен сертификат за нови обекти. Във фазата на планиране и строителство може да бъде издаден сертификат за нови обекти/съоръжения. Фазата на експлоатация на обекта предполага съответно сертификат за съществуващи обекти, а фазата на модернизация, т.е. реконструкция изисква сертификат за модернизация.

Във всички етапи по еднакъв начин се третират четири категории с участие от 22,5%: екологични качества, икономически качества, социо-културни и функционални качества, както и такива от технически аспект.

Другите две категории са качество на процеса, което има 10% участие и устойчива строителна площадка като отделна категория.

Каталогът, включващ почти шестдесет критерия, служи като основа за сертифициране. Критериите са оценявани въз основа на тяхната важност за определен потребителски профил и се използват за формиране матрицата на точкуване. Оценките на цялостното изпълнение на обекта не представляват индивидуални мерки, а по-скоро насоки. Насърчават се иновативни концепции за проектиране и строителство, предоставя се възможност за корекция в ранните етапи на строителство, експлоатация, конверсия и отстраняване на обекта с оптимални разходи.

 

Критерии за качество

Екологичното качество се отнася до въпроси във връзка с глобалното затопляне, унищожаването на озоновата обвивка, потенциала на фотохимичното образуване на озон, вкисляване, т.е. потенциалния риск от инциденти/аварии с киселини, еутрофикацията, т.е. органичното замърсяване, с рисковете за местната жизнена среда, устойчивото използване на ресурсите, микроклимата, изискването за невъзобновяеми източници на енергия, общите първични нужди от енергия и съотношението между възобновяемите източници на енергия, формите на използване на невъзобновяемите ресурси, категориите отпадъци, нуждите от питейна вода и обема на отпадъчните води, нуждите от пространство.

Икономическите качества са разходите,свързани с жизнения цикъл на обекта и устойчивостта спрямо трети лица.

Социокултурните и функционални качества включват теми, свързани с топлинния комфорт през летния и зимния период, хигиената на вътрешното пространство, акустичния комфорт, визуалния комфорт, възможността за контролиране на условията от страна на всеки потребител, качеството на външните пространства, сигурността и рисковете от опасни инциденти, достъпността за хора с физически увреждания, пространствена ефективност, възможността за функционално преобразуване на обекта, видовете обществен достъп до обекта, възможността за велосипеден транспорт, осигуряването на проектиране и урбанизирано развитие по отношение на конкуренцията, качеството на положителния принос за различните потребителски профили, социалната интеграция.

Техническите качества са свързани с предотвратяване на пожари, звукоизолацията, качеството на външната обвивка на обекта по отношение на топлина и влажност, ефективните решения в подкрепа на оперативните процеси в обекта, качеството на оборудване на обекта, дълготрайност, лесното почистване и поддържане, устойчивостта на бури, град и наводнения, лесното разглобяване и рециклиране.

Качеството на процесите включва качество на подготовка на проекта, интегрирано планиране и проектиране, методи на оптимизация и комплексност на планирането, доказателство за устойчивите аспекти на търга, създаване на условия за оптимално използване и управление, строителна площадка и строителни процеси, качество на изпълнителите на дейностите и преквалификация, ниво на сигурност на изпълнителя, въвеждане в експлоатация, мениджмънт/управление, системна проверка, поддръжка и ремонт, клалификации за техническия персонал.

Критерият за строителната площадка и локацията са рисковете за микросредата, обществения имидж и състоянието на условията на строителната площадка и в нейно съседство, транспортния достъп, използването на специфични съоръжения в близост до обекта, връзките с обществени услуги, преди всичко комунални, легалната ситуация за планиране, опциите за разширение или резервите.

Оценка

За да може сертификатът DGNB да бъде информативен и прецизен, ясно са дефинирани стойностите на всеки един от критериите. Всеки критерий може да донесе най-много 10 точки въз основа/на базата на документирани и изчислени качества. Точките, дадени от страна на одитора или проектанта за всеки отделен критерий, както и  тежестта на този критерий произвеждат общ резултат от всичките шест категории. Резултатът показва степента, в която те отговарят на изискванията и до колко са спазени те. В случай че резултатът е 50% се връчва бронзов сертификат, в случай че надвишава 65%, получава сребърен сертификат, а ако обектът задоволява повече от 80%, може да се присъди златен сертификат.

Обектите, които не покриват  минималните изисквания и са получили общ резултат, по-малък от 35%, не могат да бъдат допуснати за сертифициране. 

Едно от най-важните решения за процеса на сертификация е времето, когато се пристъпва към този процес – по отношение на стадия, в който се намира в дадения момент съответният проект. Когато проектът за нова сграда е в ранен етап на развитие и когато се разработват началните крачки към създаване на програма, функции и конструкция на обекта, препоръките на стандарта се въвеждат лесно. Подобна е и ситуацията когато става въпрос за предварителните чертежи на проекта.

След като са одобрени главните проекти и се пристъпи към процес на подготовка на документацията за разрешение за строеж, нещата започват бързо да се променят. В случай че препоръките се включат в проекта след одобрение на окончателните чертежи и се пристъпи към изграждане на строителната площадка, измененията, които могат да бъдат направени, са далеч по-малко, отколкото биха били, ако проектантите са имали предвид и на разположение всички технически решения във фазата на проектиране. Също така, колкото повече проектът се приближава до заключителната фаза на търга и до началото на строителството, толкова по-малки са възможностите за промени и съгласуване със стандарта, а разходите за изпълнение на определени изменения се увеличават, докато накрая, след приключването на обекта, практически не „пробият“ бюджета, и тогава усилията обектът да се преобърне в екологична и енергийно ефективна сграда са твърде големи, а възможностите – минимални.

Пример: Postdamer Platz

Potsdamer Platz в Берлин става един от първите квартали, на които е издаден сертификат DGNB. Той е съставна част на портфолиото на SEB Asset Management, а Сребърният сертификат за устойчив многофункционален район/дистрикт му е връчен през 2011 година.

Potsdamer Platz винаги е бил в центъра на събитията в Берлин. Тази част от градското ядро получава името си от град Потсдам, намиращ се на 25 км югозападно от Берлин. Възниква като кръстовище на търговски пътища в началото на 16 век, като място за срещи и незаменимо място за почивка по дългия път от Париж до Москва. Градското пространство на няколко пъти променя своя изглед. През 19 и в началото на 20 век са построени едни от най-известните сгради в Берлин.

След Втората световна война тази локация е разделена на две от Берлинската стена, а след обединението, в края на осемдесетте години, тя се превръща в най-оживеното място на изграждане, възраждане и символ на обединението, и физически и метафорично сближава хората от двете страни на разделената някога държава.

След обществен конкурс през 1990 година градските власти на столицата избират фирмата Hilmer & Sattler за идеен творец на плана за пространствена реконструкция. През деветдесетте години, т.е. фазата на реконструкция на цялото пространство от общо 6500 декара (което е било разделено на 4 по-малки – три застроени и един парк), това място се превръща в най-голямата строителна площадка в Европа. Урбанизираната територия се намира в централната зона на Берлин, в близост до Бранденбургската врата и Райхстага, и представлява центъра на градските комуникации и най-посещаваното публично пространство.

Урбанистичният план за новия изглед на една от четирите части на квартала Potsdamer Platz, която е сертифицирана, е изготвен от архитектите Ренцо Пиано (Renzo Piano) и Кристоф Колбекер (Christoph Kohlbecker). Отличителна черта на решението е иновативният принцип за въвеждане на водни повърхности в комплекса и свързаността на територията с културния форум.

Областта включва 19 сгради, 10 улици и два площада, а общата изградена площ възлиза на повече от 550 000 m2. Предназначението на изградените площи е за офиси, агенции, за отдаване под наем, за жилищно и хотелско настаняване, обекти за развлечения и ресторанти.

Индивидуалните проекти на обектите също са изготвени от известни архитекти, какъвто е Ричард Роджърс (Richard Rogers), по образец на оригиналните планове. В квартала доминират няколко високи кули, някои от тях с височина над 100 метра. Архитектурна ценност на квартала представляват простите форми на обектите, внимателно разпределени и организирани така, че централният площад на комплекса да бъде оформен като част от ансамбъла индивидуални постройки, а големият издаден покрив, който го затваря, създава впечатлението за фоайе на огромен театър.

Реконструкцията на Potsdamer platz е завършена напълно през 1998 година според критериите за устойчиви,енергоефективни обекти. Такива са и блоковете, които и до ден днешен се използват. В резултат на положените усилия предложеният сегмент на Potsdamer Platz е сертифициран според протокола DGNB за нови многофункционални квартали.

Кварталът се простира на площ от 13 хектара и според стандарта DGNB е отличен със сребърен сертификат с общ резултат от 74,6% съвместимост с регламентите на стандарта. Това включва широк спектър от критерии за устойчивост и мерки, позволяващи екологично по-приемливи начини за снабдяване и използване на водата и земята.

В проекта са включени най-добрите системи за събиране и използване на водата от атмосферата – за поливане на зелените площи и за използване в тоалетните на някои обекти. Водата се събира в големи подземни басейни, където с помощта на специални видове растения се увеличава концентрацията на кислород в нея и частично се пречиства. Плановете за отводняване на комплекса по време на големи наводнения намалявят също така и количеството на събраните отпадъци.

Охлаждането на помещенията се постига чрез естествена вентилация и подходящо  разположени фасадни прозорци и елементи. В допълнение към екологичните аспекти, каквито са дренажът и защитата на почвата и инфраструктурата, изискващи много по-малък ресурс, включени са и някои социално-културни критерии, като например качество и външен вид на обществените пространства и третиране на шума.

Икономическият фон на целия комкплекс също е бил оценен, например от аспекта на разходите в течение на целия жизнен цикъл, ефективността на пространството и стабилността на инвестицията в този район.

В хода на планирането на квартала, фокусът е поставен изцяло върху използването на безвредни материали и на екологично чисти материали, поддържащи ниско равнище на консумация на енергия и на емисии на токсични вещества.

Концепцията за устойчивост е развита и реализирана в изградените обекти и в планирането на целия квартал. Затова тази област се смята за пионер сред устойчивите квартали, тъй като комбинира в едно модерност, градска култура, функционалност и устойчивост.

Разлики в сравнение с други стандарти

DGNB има няколко нови характеристики в сравнение с други известни стандарти. Преди всичко това е набор от критерии, след това по-голямата загриженост за потребителя на пространството (специфичен потребителски дизайн, например достъпността за хора с увреждания и ефективното използване на пространството), приложения и интернет портали за сертификация. Създадена е единна програма – DGNB софтуер, който представлява лесен начин за планиране на устойчивостта.

Може би най-интересният сегмент представлява така нареченият DGNB навигатор. Става дума за иновативна платформа за строителни продукти, база данни с информации за продуктите, които отговарят на критериите и стандартите предназначени за строителството, обзавеждане, поддръжка или някой друг характерен процес в рамките на обекта. Също така навигаторът може да информира производителите на кои предварителни условия трябва да съответства всеки продукт и как да документират цялата тази информация, за да се квалифицират за сектора на зеленото строителство. Навигаторът представлява своеобразна връзка между различните страни, включени в планирането, изпълнението на обектите и производителите на материали и продукти.

Списание „Амбиенти“, текст: Миряна Узелац Филипендин


 


LEED стандарт

В този стандарт присъстват девет системи за оценка, които са дефинирани според сградната типология, проектирането и поддръжката и експлоатацията на съществуващите сгради.Още...


HQE схема за сертификация

Пет основни принципа – цялостен подход, адаптивност, най-добро изпълнение, техническа експертиза и прозрачност в работата - правят HQE схемата за сертификация специална.Още...


BREEAM стандарт

Протоколът определя стандартите за най-добра практика в устойчивия дизайн и критериите, които са използвани при оценката на екологичните и енергийните показатели на сградите.Още...

  

Върнете се в началото