BREEAM стандарт

BRE (Building Research Establishment) Group e уникална консултантска организация за оценка на строителни проекти и обекти. Организацията предлага експертиза в почти всеки сегмент на архитектурната среда и свързаните с нея индустрии. BRE помага на клиентите да реализират по-качествени, по-сигурни, по-отговорни за околната среда обекти, урбанизирано пространство и бизнес дейности. Те също така подкрепят иновациите и пилотните проекти, с помощта на които се постигат и подобряват подобни резултати. BRE като организация, създадена с тази цел, помага на правителство, промишленост и бизнес да приемат предизвикателствата на застроената околна среда.

BRE Global е независим орган, упълномощен от страна на Британската агенция по стандартите - UK Accreditation Service (UKAS) и предоставя услуги по сертифициране на обекти и съоръжения в областта на пожарната безопасност, степента на сигурност, нивото на зеленото строителство и нивото на устойчивите продукти и услуги на международния пазар. BRE Global е независима организация, която е създала стандарта BREEAM за сертифициране на обекти в областта на зеленото строителство и представлява неразделна част на BRE Group. BRE Global предлага също така най-съвременно изследване, обучение, писане на стандарти и свързани с тях услуги. Компанията е основател на част от водещите брандове, в това число на: LPCB (Loss Prevention Certification Board), отговарящ за издаването на лицензи за пожарна безопасност и сигурност на продуктите и услугите, посочени в Червената книга (Red book) и на BREEAM, водещия световен метод за сертифициране на сгради според принципите на устойчивото развитие.

BREEAM поставя стандартите за най-добрите практики в устойчивия дизайн и реално се превръща в мярка за екологичните показатели на обектите. Мисията на BRE Global е насочена към защита на хората, имуществото и планетата. Тази организация, както и нейната работа със стандарта BREEAM се наблюдават от независим одиторски орган, който има задачата да извършва проверка на коректността, верността и независимостта на всеки аспект от дейността. Тестването и одобряването на продуктите се извършва от признати специалисти в реномирани изследователски лаборатории.

BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method за обектите представлява протокол, който определя стандартите за най-добра практика в устойчивия дизайн и мярката, която се използва, за да се опишат екологичните, енергийните и устойчивите характеристики на някоя сграда. Протоколът е съставен така, че да е възможно да се приложи по отношение на какъвто и да било вид обект, проектиран или изграден където и да е по Света. С други думи, от жилищните обекти, през бизнес площите, търговските и културно-образователни учреждения, та до здравните институции и т.н.

Това е най-старият протокол, създаден в края на осемдесетте години на двадесети век във Великобритания, въпреки че за пръв път е обявен официално през 1990 година, като първата система за сертифициране на търговски сгради в Обединеното Кралство. От тогава до 2013 година има милион регистрирани проекти за оценка, а броят на сертифицираните сгради надвишава 200 000.

Протоколът BREEAM представлява цялостен подход към всички части и детайли за оценката на проекти и обекти, на тяхното взаимоотношение и въздействието им върху околната среда и потребителите им. Стандартът BREEAM е представен в много европейски страни, в няколко африкански и азиатски страни, както и в Северна Америка и Австралия.

Съществуват различни възможности за обучение на професионалисти, занимаващи се с прилагането на стандартите BREEAM. Изборът на типа лиценз за BREEAM от страна на международния оценител ще зависи изключително от вида на сградата, която се оценява. Предимствата, които международният лиценз за оценители носи на оценителя са редица положителни аспекти, като творческата екипна работа, влиянието върху процеса на проектиране на обектите, повишаване на познанията в сферата на устойчивото развитие на глобално равнище. Отделна специална категория BREEAM Certified Professional е предназначена за опитни инженери, притежаващи предварителни знания от областта на устойчивото развитие и процеса на проектиране, но непознаващи достатъчно подробно специфичния протокол.

Схемите за оценка на обектите са разделени на няколко етапа в зависимост от жизнения цикъл на конструкцията, т.е. изградената среда. Етапа на планиране е известна като BREEAM Communities, следва етапа на изграждане на нови обекти BREEAM New Construction и етапа на използване и експлоатация на обекта, съответно протоколът BREEAM In Use, който включва и процесите на реконструкция и доизграждане на обектите. Схемите BREEAM са разработени като технически документи, даващи възможност на квалифицирания и лицензиран оценител да извърши оценката.

Стандартът е така разделен, че по отношение на стадия на пристъпване на проекта към процес на сертифициране съществуват нива на сертифициране. Така например в хода на идейните и технически проекти и изчисления съществува така нареченият Pre-Assessment, който може да повлияе така, че още в най-ранната фаза на проектиране обектът да се насочи към препоръките на стандарта и по този начин да се постигнат многократно по-големи икономии и предимства, и в края на краищата – високо ниво на ефективност. Използва се като вътрешна оценка или предварителен сертификат за създаване на нови обекти, както и при обекти за основен ремонт или при по-мащабни обновления. След получаване на разрешението за строеж и в началото на изпълнение на обекта се преминава към процес на сертифициране на новата конструкция, където – в случай че е имало предварителен процес на оценяване, сега могат да се наблюдават детайлите при изпълнението, а в случай че не е имало – то тогава промените на обекта с цел приспособяване към стандарта са доста ограничени, тъй като е отпаднала фазата на проектиране, когато повечето от евентуалните проблеми са могли да бъдат решени. В периода на експлоатация на готовия обект може да се издаде сертификат за постигнатите проектни мерки въз основа на оценка и наблюдение на функционирането на комплексния обект.

Фундаменталната част от цялата система на оценяване се състои в съгласуването с принципите на устойчивото развитие, които са охарактеризирани като набор от измервания на въздейстието на сградата върху околната среда. При стандарта BREEAM тези влияния са групирани в девет сегмента, възникнали като комбинация от критерии, за които е постигнат консенсус от екипа експерти. Критериите, според които се извършва оценяването на обектите, са разпределени в девет категории: управление на енергията, здраве на ползвателите на обектите, вода, материали, отпадъци, замърсяване, ландшафтен аспект, екология и транспорт.

Допълнителна категория представляват иновациите в дизайна, която трябва да подчертае новостите при някой обект, които е било невъзможно да бъдат оценени или включени в съществуващата система на оценяване. Тази категория е начин да се насърчи развитието, съответно да се стимулира архитектурната и инженерната практика, тъй като всяка сграда, надхвърлила предвидените и очаквани стандарти, заслужава специално внимание. Всяка от категориите представлява група от сходни условия, на които обектите трябва да отговарят, което е описано като минимални изисквания и допълнителни препоръки, които – в случай че бъдат приложени, гарантират повече точки за определена цялост и по-висока обща оценка за обекта. Отделните глави разглеждат подобна проблематика в специфични области, като съставна част от жизнения цикъл на обекта и са описани като категории на устойчивост.
 

Система на оценяване

Управлението на Енергията е най-обемната категория за новите обекти и заема най-голяма част от процентното разпределение на оценката, съответно 19%. В тази част се обработват теми във връзка с въпроси като намаляване емисиите на парникови газове, системи за мониторинг на разхода на енергия, осветление, нискоемисионни технологии и оборудване с ниско потребление на енергия, енергийно ефективни отоплителни системи, вентилация и охлаждане на помещения, начин на контролиране на влажността на на въздуха и ефикасна система на транспорт.

Управлението на обекта и съоръженията, участващ с 12%, представлява важен ориентир при сертифицирането. Включва въпроси във връзка със снабдяването на обекта, което трябва да е устойчиво, прилагането на отговорни строителни практики, влиянието на строителната площадка върху околната среда, участието на заинтересованите страни, разходите за целия жизнен цикъл на обекта и решенията, които са приложени в планирането на тези процеси.

Здравето и благосъстоянието на потребителите участва с 15% в крайната оценка. В тази категория попадат различни видове комфорт, които са постигнати при даден обект. Такива са визуалният и топлинният комфорт, качеството на въздуха в помещенията, качеството на използваната вода в обекта, акустичните показатели, сигурността и надеждността на обекта.

Категорията на транспорта участва общо с 8% и се отнася до въпроси във връзка с достъпността на обществения превоз, предимствата, произтичащи от близостта на локацията по отношение на възлови точки от транспортната инфраструктура , съществуването на място и пространство за велосипеден транспорт, максимален капацитет на мястото за паркиране за автомобили и план за пътуване на обитателите на обекта, за да се стимулират да използват алтернативни видове превоз и да избягват опциите с най-голямо отрицателно въздействие върху околната среда.

Категорията качество на водата участва с 6% от общия брой точки и обединява въпроси във връзка с начина и системата на ползване на водата, следенето и измерването на изразходваните количества, превенцията и установяването на загубите на вода и прилагането на ефективно оборудване, намаляващо общия й разход.

Материалите участват с 12,5% като категория, в която се разглежда влиянието на жизнения цикъл на всеки материал, използван в строителството, на която и да било част от обекта, включително и начина на добиване на суровината, след това производството, транспорта и монтажа, евентуалните поправки и окончателните мерки за отстраняването, повторната употреба и унищожаването на съответния материал и продукт. Вземат се предвид и материалите за изграждане на вертикалната планировка и загражденията около обекта, отговорният принцип при доставката на материалите, изолацията и проектирането.

Отпадъците са категория, занимаваща се с управлението и решението на въпроса за съхраняване на отпадъците и това носи 7,5% от оценката. Отпадъците са разделени на конструктивни, съответно такива, които се създават в процеса на строителство на обекта и начина на управление и съхранение на същите, и на отпадъци, които се създават ежедневно в процеса на експлоатация на обекта. Това включва и употребата на рециклирани материали и агрегати. 

Категорията на замърсяването, участваща с 10%, изследва как проектантите са допринесли за намаляването и защитаването на заобикалящата среда от различните видове замърсяване. Отрицателното влияние на уредите за охлаждане, решенията и превенцията на оттичането на водата от различни повърхности на обекта и местата на отводняване, редукцията на светлинното замърсяване, намаляването на шума, който може да произведе самият обект и прилагането на икономични алтернативни видове охлаждане или отопление, чиито процеси се превръщат в циклични, с максимално използване на всеки продукт от този процес.

Околната среда и начинът на използване на земята също така участват с 10% в цялостната система на точкуване на сградата. В тази категория точките се дават за приложени решения при подбора на локация, за екологичните и стойности и прилагане на система за защита на спецификата и. Повишаване на инфомираността по отношение екологията на мястото на строителство и дългосрочните прогнози за влиянието върху биоразнообразието, заедно с намалението на влиянието върху околната среда са сред проблематиката на тази категория.

Иновациите могат да донесат на всеки обект допълнителни 10 точки към общата оценка, като по този начин могат да се компенсират някои пропуски в останалите категории. Допълнителната категория е осмислена така, че необичайните и нестандартните успехи да бъдат отличени, въпреки че не са включени в някоя от по-рано дефинираните категории. Това представлява стимул за напредък на всички участници в процеса на проектиране, строителство, експлоатация и управление на обекта, така че тези успехи да се превърнат в насоки за бъдещи проекти.

В процеса на оценяване лицензираният оценител взима предвид данните, които е събрал за даден обект. След това въз основа на особеностите, които този обект притежава и изразява, се дава определен брой точки за всяка от категориите. Полученият резултат се сравнява с общия брой възможни точки за дадена категория, като се изчислява процентния еквивалент на постигнатия резултат. Този процент се умножава по съответния процент, който носи категорията в рамките на участието и в комплексната система на сертификация, за да се получи общият резултат за този раздел. Този процес се извършва за всичките десет категории и с просто събиране на всички проценти се получава общият резултат. Тогава лицензираният оценител изготвя документацията, предава я за одит на Агенцията, Съвета или на друга компетентна организация и в случай че резултатът от оценяването се вписва в законово предвидените равнища, се издава съответен сертификат за постигнатия успех за изпълнение и спазване на стандарта BREEAM.

Системата BREEAM позволява въз основа на крайния резултат да бъдат издадени сертификати, като се започне от outstanding (изключително) с повече от 85% от общия ефект; следват excellent (отлично) с повече от 70%; very good (много добре) с повече от 55%; good, изискващ над 45%; pass (преминаващ) сертификат, който представлява минималните условия, които обектът трябва да покрива, съответно само 30%; в случай че това не се постигне, обектът не може да бъде сертифициран, съответно получава статут unclassified (некласифициран).

Процесът на оценка на обекта с прилагане на стандарта BREEAM не е нищо друго, освен сравняване на особеностите на обекта с тези от схемите и критериите, които се използват от упълномощения BREEAM оценител.
Съществува и единна база данни на всички сертифицирани обекти, където могат да бъдат проверени всички необходими данни за определен обект. След като обектът е получил сертификат за изпълнението на условията, които са били предвидени в хода на проектиране, съществува задължение тези обекти, респективно тяхното управление или мениджърите и в периода на експлоатация чрез специална програма да наблюдават, коригират и запазят постигнатото ниво на сертификата до края на жизнения цикъл на обекта. По този начин се повишава осведомеността за грижата за околната среда и се създава уникален кръг от модел на сгради, които трябва да послужат като пример за по-нататъшното развитие на индустрията, архитектурата, инженерството и обществото като цяло.

Примерът SusCon

SusCon е център за обучение и изследвания в областта на зеленото строителство, който е проектиран като пример за сграда, демонстрираща ефективността на устойчивите материали, технологии и техника. Обектът, който се управлява от North West Kent Colledge, е разположен върху обща площ от 2850 m2 и представлява съставна част от мулти-функционалната зона на град Дартфорд, разработена от Prologis и Dartford Borough Council. При проектирането на обекта SusCon сертификацията BREEAM е включена от самото начало като ключов метричен елемент за влиянието върху околната среда, а строителството показва, че високоустойчивите сгради могат да бъдат изпълнени без значителни допълнителни разходи.

Новаторското обучение в образователния център SusCon е резултат от успешното сътрудничество между строителната индустрия и университетите. То се осъществява посредством лицензирани курсове по строителни работи, предназначени за професионалисти и представители на местната общност.

Архитектурата на обекта SusCon се отличава с простота на формата, както и с внимателно проектиране и организация в съответствие с принципите на биоклиматичните и пасивните обекти. Основният обем на обекта е разделен на две отделни крила от централен атриум, служещ като свързващ елемент.

Авторите на проекта са представители на архитектурното студио Stephen George & Partners. Сградата е разделена функционално на три незавилими обема с различна носеща конструкция. Първият е със структура, съставена от метални рамки, поставени в пространството на работилниците, вторият е с дървена конструкция в централния атриум, а третият е от стоманобетон за отделните помещения за обучение. Фасадата на обекта е в съответствие с концепцията за функционално разделяне и материализиране на обекта. Различното третиране на фасадата съответства на изискванията за защита на сградата от прегряване.

Това предполага преди всичко избор на светъл тон за фасадните стени, каквито са например белите повърхности, естествените цветове на бетона и дървото, докато за засенчването на отделни части на обекта са използвани дървени детайли. Атриумът като помещение въздейства като огромен генератор на светлина за вътрешните пространства и по много интригуващ начин въвежда светлината във вътрешността на обекта.

На обекта е връчен сертификат BREEAM Outstanding за нови сгради с общ резултат 89,59%. Толкова висок резултат се постига с изключително качествени решения, приложени при планирането и изпълнението на обекта, особено когато става дума за системите за управление на отпадъци, както и за консумацията на вода и енергия. SusCon е проектиран да функционира като пасивна сграда с минимален разход на енергия. Характеристиките на обекта са високо ниво на топлинна изолация и уплътненост, ориентация, която осигурява максимално използване на естествената светлина и вентилация, без това да влияе на топлинния комфорт на вътрешното пространство.

Използваните за конструкцията материали са подбрани въз основа на влиянието на жизнения цикъл на въглеродните съединения, дълготрайността и влиянието им върху оперативните емисии на материите. За топлоизолация е приложена NBT технологията от дървени влакна, която създава херметично въздушно пространство в стените и представлява отлична изолация на сградата, като същевременно се постига високо ниво на рециклиране на строителните материали. Там, където консумацията на енергия е от съществено значение, са приложени най-ефективните системи за регулиране на изразходваната енергия.

За осветлението в целия обект се използват сензори за движение и контролери на дневната светлина в зоните, които са подходящи за използване на дневно осветление.

Отоплението на вътрешното пространство е осигурено чрез система с ниско налягане и гореща вода – т.нар. LPHW (low pressure hot water), която се захранва от бойлер с биомаса като гориво.

Консумацията на енергия и вода се контролира посредством система за автоматично следене и управление. Хибридната конструктивна рамка представлява бетон, който използва като заместител на цимента особен вид пепел и осигурява топлинна маса, която балансира температурата на помещенията, охлаждането и звукоизолацията. Дървеният материал, който е осигурен от сертифицирани устойчиви източници, играе главна роля както в конструкцията, така и в облицоването на стените и покрива, като принцип за подобряване на термичните показатели. На покрива на обекта са поставени слънчеви панели и системи за събиране на водата от атмосферата, която се използва за уредите в санитарните помещения.

Емисиите на въглеродни съединения са намалени до под 8kgCO2 e/m2, което е далеч над нормите и критериите за сертификация в дадената област.

Приложената Зелена стратегия предполага редица положителни мерки и принципи, като например методът LCA, чрез който се измерват и редуцират стойностите на емисиите от вредни съединения. След приключване на строителните дейности по обекта, неизбежните емисии на вградени и оперативни въглеродни съединения са намалени чрез дарение за организацията Cool Earth, която се бори срещу изсичането на тропическите гори, в резултат на което е носител на сертификата Planet Positive. Накрая общото количество въглеводородни емисии е измерено, за да се потвърди, че планираните нива на редукция са постигнати и за да се предостави база данни за по-нататъшното намаляване на въздействията върху околната среда.

Стандартът BREEAM е развит, за да бъдат осъществени колкото е възможно повече принципи, за да се осигури качество на изградената среда чрез достъпна, всеобхватна и добре балансирана система за измерване въздействието на тази жизнена среда върху околната. При него най-добрите достижения на науката и практиката се използват като база за калибриране на инвестиционно изгодни решения, за да се дефинира качеството на жизнената среда. Той е отражение на социално-икономическите предимства вследствие прилагането на всички осъществени екологични цели. Осигурява общата рамка на оценките, които са така „скроени“, че да паснат на местните условия, в това число законодателство, климат, частен сектор. Интегрира професионалистите от областта на строителството в рамките на разработването и прилагането на оперативните процеси, за да се осигури по-широк спектър на разбиране и достъпност на стандартите във всеки смисъл на думата. Стандартът приема съществуващите инструменти на индустрията, практиката и другите фактори, и там, където това е възможно, подкрепя развитието в посока на известни политики и технологии, без да надвишава предвидения бюджет.

Протоколът BREEAM се откроява с гъвкавост и приспособимост към всяка характерна област. За реализирането на протокола в международни рамки, този стандарт включва сред целите си стимулиране на местните общности към създаване на специфични препоръки, основаващи се на местните стандарти и законови норми, които са уникални за климатичните, социално-икономическите, екологичните и природни особености на дадена област. Едно от задълженията на стандарта BREEAM и на организацията BRE Global е да изготвят и публикуват проучвания за обектите, постигнали най-добри резултати, с подробно обяснение на постигнатия ефект и на приложените принципи, довели до високото ниво на сертифициране. И всичко това - с цел да бъдат постигнати стимулиращи примери, въз основа на които бъдещите архитекти и инженери ще могат да създават своите обекти, които утре ще преместят границите на зеленото строителство с още една крачка напред.

Списание „Амбиенти“, текст: Миряна Узелац Филипендин


 


LEED стандарт

В този стандарт присъстват девет системи за оценка, които са дефинирани според сградната типология, проектирането и поддръжката и експлоатацията на съществуващите сгради.Още...


HQE схема за сертификация

Пет основни принципа – цялостен подход, адаптивност, най-добро изпълнение, техническа експертиза и прозрачност в работата - правят HQE схемата за сертификация специална.Още...


DGNB стандарт

Стандартът еднакво оценява всяка фаза на жизнения цикъл на сградата, от проекта до готовия обект по идентични критерии, и съгласно различните профили на потребителите на тези сгради.Още...

  

Върнете се в началото