Пасивна къща

Пасивна къща... какво е това?

Повече комфорт на обитаване, по-малко енергия

Пасивната къща представлява строителен стандарт по целия свят през последните 20 години.

Пасивните къщи са сгради, които осигуряват комфорт както през лятото,така и през зимата. Имат много добра изолация и затова им е необходимо 90% по-малко енергия за отопление в сравнение с конвенционалните сгради. В резултат на ниската  консумация  на енергия не е необходимо да се използват активни отоплителни системи, така че пасивните сгради могат да се отопляват само от предварително затопления въздух.

Какво е това пасивна къща?

строителен стандарт, както в Европа, така и в останалия свят

уютна за обитаване както през зимата, така и през лятото

с много добра изолация 

с много добро уплътнение

с механична система на вентилация с рекуперация 

стандартът на пасивната къща може да се постигне само чрез комбинация на технологията, дизайна и материалите

 (Източник: www.passiv.de)

Какво е „пасивна къща“– дефиниция (според Passivhaus Institut)

„Пасивни къщи“ са сградите, които се нуждаят от много малко енергия за отопление и затова не са им необходими активни системи за отопление.

Тези къщи могат да се отопляват „пасивно“, само от използването на вътрешни източници на топлина и на проникналата през прозорците слънчева топлина, както и на минимално доотопляване със свеж въздух.

 

Критерии на пасивната къща (според Passivhaus Institut)

- Специфична нужда от  енергия за отопление max. 15 kWh/m² годишно

- Специфична необходима първична енергия за отопление, охлаждане, PTV, електрическа енергия за всички домашни уреди - max. 120kWh/m² годишно

- Топлинно натоварване - max. 10 W/m²  

- Въздухопроницаемост при n50 – max. 0,6/h (брой изменения на въздуха)

- Комфорт през зимата– работна температура ≥ 20°С

  

Основни принципи на пасивната къща

(Източник: www.pasivnakuca.rs)

Проектиране

Основни принципи, които трябва да се спазват при проектирането:

- компактна форма на сградата

- южна ориентация на сградата (ако е възможно, но не е задължително)

- избягване на термо мостовете

Отлична въздухонепроницаемост

В пасивната къща е необходимо да се постигне висока степен на уплътнение на стени и тавани, за да се избегне  „изтичането“ на въздух през отвори в конструкцията, което може да доведе до конденз, загуба на топлина и до структурни повреди в конструкцията. Доброто уплътнение  изисква внимателно проектиране и извършване на работите.

Въздухонепропускливият слой може да бъде вътрешна шпакловка, уплътняващо фолио, плочи на базата на дърво...

(Източник: www.pasivnakuca.rs)


Суперизолация

Всички непрозрачни повърхности на топлинната обвивка трябва да бъдат изолирани така, че коефициентът на топлопреминаване да бъде по-малък от 0,15W/(m² K). В практиката това се осигурява от слой топлоизолация с дебелина 20-30 cm.

Много важна част на системата за изолация са и прозрачните повърхности на топлинната обвивка- прозорци и врати.

Коефициентът на топлопреминаване през прозорците и вратите трябва да бъде по-малък от 0,80W/(m² K), което се постига чрез трислойни стъклопакети, с профили с ширина >86mm и с много прецизен монтаж.

Комфортна вентилация

В пасивната къща системата на комфортна вентилация играе ключова роля, защото осигурява въздух, който е чист, без прах, премахва влажността и мириса, които могат да се появят във външния въздух. Естествената вентилация през прозорците също така е позволена, но трябва да се има предвид, че в този случай топлинните загуби са по-големи.

Комфортната вентилация с рекуперация (връщане на топлината) намалява топлинните загуби чрез вентилацията.

Обновяеми източници на енергия

Слънцето е най-големият източник на обновяема енергия и тази енергия може да се използва с помощта на два вида слънчеви колектори:

1. Колектори, които превръщат слънчевата енергия в електрическа (фотоволтаична конверсия)

2. Колектори, които я превръщат в топлинна енергия (топлинна конверсия). 

В зависимост от положението на обекта е възможно да се използват и двата вида, но трябва да се води сметка кой е най-подходящият, както и кое е точното му предназначение. С развитието на новите технологии и понижението на цените на соларните колектори, те стават все по-популярни и се превръщат в една бързо изплащаща се инвестиция  за който и да било обект.

Топлинни помпи

Топлинните помпи функционират като топлообменник и използват геотермичните условия  на земята, постоянната температура през цялата година. Имат функция на затопляне и охлаждане на сградите. Около обекта се поставят:

- вертикална сонда (на дълбочина до 50 m)

- хоризонтална (на дълбочина до 1,5-2,5 m)

Това е най-ефективният вид отопление/охлаждане, защото температурата на земята е постоянна на по-голяма дълбочина, така практически се извършва отопляване съответно охлаждане.

Домашни уреди

При много малка необходимост от енергия за отопление и за затопляне на вода нараства дялът на енергия, който използват уредите. Благодарение на модерните уреди, които пестят енергия (А, А+, А++), възможно е тази част в изразходването на енергия да се намали.

Инвестиция, която се изплаща!

Примери от практиката показват, че разходите за изграждането на пасивна сграда не трябва да бъдат по-големи от разходите за изграждане на конвенционална сграда. Първоначалната инвестиция в пасивна сграда е по-висока  с около 15% от инвестицията в конвенционална сграда, но ако вземем под внимание и комуналните разходи, вече в осмата година цените в инвестициите се уеднаквяват. И след това през цялото време живеем в комфортна пасивна къща и пестим.

  Автор: Горан Тодорович, дипл. инж. арх.