Наредби и закони

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada

Указания за прилагането на наредба № Із-1971 - от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

Изтегли PDF (0.34 Mb)

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada

ЗАКОН за енергийната ефективност - от 11.04.2014 г.

Изтегли PDF (0.34 Mb)

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada

НАРЕДБА № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Изтегли PDF (1.45 Mb)

Dopuna pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada

НАРЕДБА № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Изтегли PDF (0.67 Mb)

Directive 2010/31/EU for the energy performance of buildings (recast)

НАРЕДБА № Із-1971 - от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар- обновена

Изтегли PDF (3.28 Mb)

Directive 2002/91/EC for the energy performance of buildings

НАРЕДБА № 18 от 12.11.2004. - За енергийните характеристики на обектите

Изтегли PDF (0.55 Mb)

Directive 2002/91/EC for the energy performance of buildings

НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Изтегли PDF (1.64 Mb)

Directive 2002/91/EC for the energy performance of buildings

Закон за устройство на територията - в сила от 31.03.2001 г.

Изтегли PDF (1.61 Mb)